Forretningsbetingelser

BUUR advokatfirmas forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Indehaver

BUUR advokatfirma, CVR-nr. 43344358, er en advokatvirksomhed med advokat Torben Buur som indehaver.

Advokat Torben Buur er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

2. Sagens modtagelse

Ved sagens modtagelse sikres, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt, ligesom hvidvask (identitetsoplysninger om kunden) i henhold til hvidvaskloven indhentes og opbevares.

BUUR advokatfirma er som advokatfirma underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er således inden for visse sagstyper forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra vores kunder, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Vores kunder må derfor påregne at blive bedt om at fremsende oplysninger og dokumentation vedrørende navn, adresse samt cvr.nr. eller cpr.nr.

3. Fortrolighed

Alle medarbejdere hos BUUR advokatfirma er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som vi modtager fra kunder, behandles fuldt fortroligt.

BUUR advokatfirma vil som udgangspunkt kommunikere pr.­ telefon og e-mail. E-mails krypteres ikke, medmindre klienten konkret kræver dette. Det forudsæt­tes derfor, at klienten er indforstået med at informationer af fortrolig karakter som led i sagens behandling udveksles pr. e-mail.

4. Vederlag og fakturering

BUUR advokatfirma fastsætter vederlaget med udgangspunkt i ar­bejdets omfang, herunder bl.a. under hensyntagen til medgået tid, arbejde af særligt hastende karakter, sagens værdi, det med opgavens udførelse forbundne ansvar, sagens kompleksitet, graden af den specialistviden, der er anvendt i sagen og sagens resultat.

Udlæg og afholdte omkostninger ved sagens udførelse betales af klienten ud over vederlaget, herunder rejseudgifter og kørsel (statens takster pr. km.), opholdsudgifter, gebyrer, eventuelle omkostninger ved afholdelse af møder samt større kopierings- eller forsendelsesudgifter.

Efter anmodning gives et overslag over vederlagets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Alternativt kan oplyses de timepriser, som sagen løses efter.

BUUR advokatfirma fakturerer månedsvis bagud, medmindre andet er aftalt. Eksterne udlæg kan kræves indbetalt af klienten før udlæggets afholdelse.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling betales rente i overens­stemmelse med rentelovens bestemmelser.

I visse type sager anmodes om forudbetaling af et nærmere angivet beløb.

5. Klientkonto og lov om garantiordning

BUUR advokatfirma har klientkonto i Jyske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

6. Immaterielle rettigheder

BUUR advokatfirma erhverver alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til skriftligt materiale, som BUUR advokatfirma leverer til klienten. Klienten har alene ret til at benytte materialet til det aftalte formål.

Når det er offentligt, at en sag eller en transaktion har fundet sted, er BUUR advokatfirma berettiget til i markedsføringsøjemed på sin hjemmeside og andre medier at informere om BUUR advokatfirmas bistand ved sagen eller transaktionen.

7. Ansvar og ansvarsbegrænsning

BUUR advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos Codan policenr. 909 266 1307, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringssummen er på DKK 10 mio. I henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler har BUUR advokatfirma endvidere stillet garanti. Forsikringsselskab og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

BUUR advokatfirma er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver kun om dansk ret. Rådgivningen er alene rettet mod den konkrete opgave og kan ikke uden samtykke anvendes til andre formål.

BUUR advokatfirma er ansvarlig for sin rådgivning og bistand efter dansk rets almindelige regler. BUUR advokatfirmas ansvar er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 3 mio. pr. opgave, og det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at rejse i et kalenderår, kan ikke overstige DKK 5 mio. for samtlige krav, som klienten måtte rejse. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder, hvor BUUR advokatfirma yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses disse klienter for at være én og samme klient.

BUUR advokatfirma kan ikke gøres ansvarlig for dag- el­ler konventionalbodskrav, som klienter måtte pålægges overfor tredjemand, ligesom BUUR advokatfirma ikke er ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste, goodwill m.v. Ligeledes er BUUR advokatfirma ikke ansvarlig for fejl begået af rådgivere, som BUUR advokatfirma har henvist til, ligesom BUUR advokatfirma ikke er ansvarlig for underleverandører, som efter aftale med klienten har udført en del af opgaven, herunder translatører.

8. Ændringer

Forretningsbetingelserne kan ændres af BUUR advokatfirma uden varsel, og ændringer er gældende for nye sager, der påbegyn­des efter, at de ændrede forretningsbetingelser fremgår af BUUR advokatfirmas hjemmeside.

9. Lovvalg og værneting

BUUR advokatfirma anvender ikke værnetings- og lovvalgsaftaler, medmindre dette aftales individuelt. Enhver tvist afgøres derfor efter de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven.

Uenighed om BUUR advokatfirmas adfærd eller honorar kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller på www.advokatnævnet.dk

BUUR advokatfirma

Gudhjemvej 3B, 7400 Herning

CVR-nr. 43344358

+45 3051 9245

tb@buurlaw.dk